วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2557 มกราคม - เมษายน

ฉบับรวม

หน้า

1-130

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การคิดเเบบหมวก 6 ใบ

ผศ.ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ

หน้า

1-3

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

คร.กฤษณะ บุหลัน

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์ ,รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จำาสิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์", นาวาอากาศโทหญิงศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก"

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วัลยา ยางงาม", นาวาอากาศโทหญิง ดร.ติริกัญญา ฤทธิ์แปลก"

หน้า

1-15

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วรญา วงศ์เศษ", ตร.ปานวาด วรกาญจนบุญ"

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแยม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์, ดร.ภาสกร อินทรารุณ

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากร ในเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดารารัตน์ จงกล, กฤษณะ บุหลัน

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เยาวภา ชาติประเสริฐ, ดร.กฤษณะ บุหลัน

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรหัวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ดาบตำรวจอุทัย ศรไชย, ดร.กฤษณะ บุหลัน

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเปลี่ยนพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน เขตเทศบาล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

พระครูวิสุทธิสันติธรรม/แสดกระโทก, ปานวาด วรกาญจนบุญ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา "โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4

ประเสริฐ จั่นแก้ว

หน้า

1-5

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอมอาหาร ของเจ้าของร้านค้า ในเขตตำบลหนองขวาว อำเกอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปาริชาต ยลถวิล, นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด