วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการ เฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ฉบับรวม

หน้า

1-115

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล'

หน้า

1-4

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

หน้า

1-4

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.เรวัฒน์ ค้าขาย

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ดร.พิฏา สมบูรณ์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สมเกียรติ จินดา , รศ.ตร.เฉลิมพล ตันสกุล"

หน้า

1-13

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พรดา ประสารทอง ,ตร.กฤษณะ บุหลัน

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เชาวลิต สาตร์นอก

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช

ตร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ,รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

หน้า

1-12

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร

อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์1

หน้า

1-6

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แบบภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ดำรง ใสแสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ บุญอารีย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง'

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนุช ยุวดีนิเวศ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ทางนิพพาน

เสนาะ กระเช้าเพ็ชน

หน้า

1-4

ดาวน์โหลด