วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ชันวาคม 2558

ฉบับรวม

หน้า

1-198

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

ดร.พิมล วิเศษสังข์

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา ชัยชุมพล

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

หลักการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศสำหรับงานต้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศราวุฒิ แสงคำ

หน้า

1-6

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

ตร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

หน้า

1-3

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม

ศ.ตร.ลิขิต ธีรเวคิน, ราชบัณฑิต

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

ดร.สมาพร ศิริลาภ

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ปุญชรัสมิ์ ศรีนะพันธ์

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง ที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย

ตร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ตามรูปแบบ CIPP Model อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อดุลย์ วรรณชาติ ตร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ความสนใจในกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

วลีรัตน์ โคตรสังข์ ตร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

พัสราภรณ์ ยี่สารพัฒน์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาบ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บุษยรัตน์ สมสวย ตร.โกศล สอดส่อง

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร ไชยภักดี รศ.ตร.สมาน อัศวภูมิ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การประเมินการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อีสานใต้

สมควร โมทะจิตร

หน้า

1-13

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนารูปเเบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

ละเอียด บุญเจริญ

หน้า

1-11

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ ในเขตเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อาภรณ์ ดีรื่นรัมย์ รศ.ตร.เฉลิมพล ตันสกุล

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

Health belief model, opisthorchiasis, prevention

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

หน้า

1-6

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลอีปาด อำเภอกันหรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐพร ส่งสุข ตร.โกศล สอดส่อง

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

พรทิพย์ แก้ววงษา รศ.ตร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ธัญลักษณ์ แก้วเนตร ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุศิริ ผส.คร.เพ็ญศิริ โชติพันธ์

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์ ในเขตทศบาลนครอุบลราชธานี

ธีมาณัฏธ์ เทียมทัศน์ ตร.จตุรงค์ ศรีวงวรรณะ ผศ.ตร..เพ็ญศิริ โชติพันธ์

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมทินี ณุศรีจันทร์ ผศ.ตร.นสินี ทองประเสริฐ ผศ.ชื่น ศรีสวัสดิ์

หน้า

1-5

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ลายแทงนักคิด

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21

ดร.สมาพร ศิริลาภ

หน้า

1-4

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21

ดร.สมาพร ศิริลาภ

หน้า

1-4

ดาวน์โหลด