วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการเฉลิมกาญ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ฉบับรวม

หน้า

1-107

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย

ผู้ชวยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์, "1 วาสินี ทีคำเกษ 2 สุกัลญาณี กึ่งแก้ว' และ ศราวุฒิ แสงคำ"

หน้า

1-13

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บุตราช

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

สุรัสวตี กัลยาสิทธิ์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร

สุดาวรรณ พรมสี' รองศาสตราจารย์ ตร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ2 'สาชาวิซ่าการบริหารการศึกษา มหาวิทยาสัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000 รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000

หน้า

1-10

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุคร ไชยภักดี', รองศาสตราจารย์ คร.สมาน อัศวภูมิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาสัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000 รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบสราชธานี 34000

หน้า

1-11

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

หารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

จารุณีย์ พรมสีใหม่', รองศาสตราจารย์ คร.สมาน อัศวภูมิ' สาขาวิซาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาสัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000 "รองศาสตราจารย์ประจำคณะรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000

หน้า

1-11

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

อรณา ศรีสมุทร, ! รองศาสตราจารย์ ตร.สมาน อัศวภูมิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชรานี 34000 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000

หน้า

1-12

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูใน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

พัชรวลัย บรรเทา

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

ศุภรางค์ แสงหิรัญ

หน้า

1-13

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

ศุภรางค์ แสงหิรัญ

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด