คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเลิสในด้าน อัจฉริยะปัญญา มีทักษะเชิงวิชาชีพ การพยาบาล มีคุณธรรม เเละ จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล"

ข่าวประชาสัมพันธ์ CNU

ข่าวสาร


14 มกราคม 2564

ข่าวสาร

14 มกราคม 2564

ข่าวสาร

14 มกราคม 2564

ข่าวสาร

14 มกราคม 2564

ข่าวสาร

14 มกราคม 2564