หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

          ปีที่เปิดดำเนินการหลักสูตรครั้งเเรก ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิสัยทัศน์

          "เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้าน อัจฉริยะปัญญามีทักษะเชิงวิชาชีพการพยาบาล มีคุณธรรม เเละ จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล"

พันธกิจ

          เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ พันธกิจดังนี้ ผลิตเเละพัฒนาบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เเละมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษา วิจัยเพื่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาลเเละการบริการพยาบาล ให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพ เเละสาธารณสุขเเก่สังคม ชุมชน เเละท้องถิ่นอนุรักษ์ เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น

Dowload เอกสาร

เกี่ยวกับคณะ

อาจารย์พึงพิศ การงาน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail: pungpit_2551@hotmail.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา