วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวชาการ เฉลิมกาณุยนา ปีที่ 2ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

ฉบับรวม

หน้า

1-96

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อาจารย์ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร. โกศล สอดส่อง

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

อาจารย์กาญจนา ชัยชุมพล

หน้า

1-6

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง และ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

จารุณี แก้วศรีทอง และ ดร.สุวิมล โพธิ์กสิ่น

หน้า

1-9

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว

ดร.สุรศักดิ์ คนมั่น

หน้า

1-7

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

อุไรวรรณ มณีล้ำ และ ดร.ชวนคิด มะเสนะ

หน้า

1-11

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจ ในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พิกุล แสวงสุข รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

หน้า

1-12

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัย และความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจชัย ชิณโคตร' และ ตร.สุวิมล โพธิ์กถิ่น"

หน้า

1-10

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัย และความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจชัย ชิณโคตร' และ ตร.สุวิมล โพธิ์กถิ่น"

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด