วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวชาการ เฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2582

ฉบับรวม

หน้า

1-154

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี
จังหวัดเพชรบูรณ์

พัชรินทร์ บัวแพร

หน้า

1-10

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

ศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ภาวัช ศรีวลี

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาและผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

ณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

จณินธรณ์ พรานขุน

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

หลักจริยธรรมกับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนที่กระทบต่อสิทธิส่วนตัว

สุธิศักดิ์ ดอกไม้งาม

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร

ศิรชญาน์ การะเวก

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505
ในความรับผิดชอบกรมชลประทานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศิริพงษ์ แก้วสวัสดิ์

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชัยวัฒน์ เทวธีระรัตน์, ดร. ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข และรศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
กับการขนส่งของตาม sea waybills

ธนสร สุทธิบดี

หน้า

1-19

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มัลลิกา บุตรทองทิม,นุชนาฎ ทองนาค,จริยาภรณ์ แสงสุข, เจนจิรา จันทร์แก้ว,ธนัญญา สําเภา

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2

มารุต พลรักษา

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด