วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการ เฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มินายน 2561

ฉบับรวม

หน้า

1-347

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

พฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และประสิทธิภาพ การต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรที่ใช้ฝาดสมาน

เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์, ผดลเดช ปัญญาพยัตจาติ, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, นุชบา สุวรรณโคตร และอาวุธ หงษ์ศิริ

หน้า

1-5

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สภาพการผลิตและแนวทางการตลาดเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี

สุจินันท์ ใจแก้ว และอุทัย อันพิมพ์

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ

ศุภรัตน์ ดวนใหญ่,เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์,อัจฉรา แก้วน้อย,อาวุธ หงษ์ศิริ

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

องค์ประกอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยามหานิลแท่งทอง

นุชบา สุวรรณโคตร, อัจฉรา แก้วน้อย , ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์, ผดลเดช ปัญญาพยัคจาติ

หน้า

1-4

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

จันทิมา เข็มสุข , รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว , นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หน้า

1-4

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกรินทร์ สังขศิลา , ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม ,และ กฤษณ์ ขุนลึก

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เจลพริก

อัจฉรา แก้วน้อย , ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ ,ยุวดี หงษ์พรหม

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การบริหารกับสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น
ในพื้นที่อีสานตอนล่าง

กวิล ชัยเกียรติ, บุญเลิศ ไพรินทร์ ,สถิตย์ นิยมญาติ ,วรางคณา โพธิรักษ์

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล

ชญาภัทร พันธ์งาม, ทวินันท์ นามโครต และศิริพร ราชบัวน้อย

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
ตำบลน้ำผุด อำเภอระงู จังหวัดสตูล

ดลชย เลิศวิจิตรอนันต์,ลัญจกร เสวตะ, กัญญนัทธ์ แสงศร และสมคิด พันธ์แก่น

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วาสินี ทีคำเกษ, วชิระ เข็มพงษ์, พรพนา สระหารดิษ และดร.เอกพงษ์ สารน้อย,

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อัสฟีญ่า หะยีดาโอะ, รุ่งฤทัย บุญทศ, โชติมณี พีระสวัสดิ์ และรองศาตราจารย์ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร,

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตันหยงเปาว์ ตําบลท่ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เสาวนีย์ ลาเสือ, ปรวุฒิ เมืองอู่, อภิเชษฐ์ เจริญท้าว และศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ,

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตําบลสาวอ อําเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

วิศรุต สุริยะวรรณ, ชนาธิป สมศรีรื่น และวฤณนา วิเศษไพฑูรย์

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน

ชำนาญ ชาดิษฐ์, วรรณภา เนาวราช, ปานเทพ ฝอยทอง

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อธิเมศร์ ด้วงเงิน, ลออ ศรีสุมา, กัลยา กุระนาม และดร.เอกพงษ์ สารน้อย

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน ปากพญา ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จริยา เศรษฐชนะ, เขมรัศมิ์ มณีสุวรรณ, และพิทยา บุญอินทร์

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิชาญ แสงสุขวาว,อมฤทธิ์ จันทนลาช

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 2 (อุบลราชธานี)

กิจจา วรรณสุทธิ์, และดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น

ชาตรี ทินราช, รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สมรรถนะการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในศูนย์บริการมือถือ

ดร. ชินวัตร เชื้อสระคู

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

เพ็ญนฤมล จะระ, วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด พลพวก และ พิสชานันท์ สนธิธรรม

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในการนำคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มณฑิตา ผลประเสริฐ

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภัทรกิติ์ บุญละคร

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด