วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1


บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการ เฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ฉบับรวม

หน้า

1-153

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เสายสุนีย์ เลิศกระโทก, ยุวดี งอมสงัด

หน้า

1-10

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิง
กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

ศิวิไล โพธิ์ชัย,น่ารัก จุดาบุตร, ธนิดา สถิตอุตสาหกร

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ณัฐดนัย สุภัทรากุล เเละพรเพชร ชลศักดิ์ตระกูล

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวน
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ณัฐวุฒิ จำปาโพธิ์ , เอกพงษ์ สารน้อย

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

อำนาจศาลไทยในการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

ธรรมธิดา ขนอม

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

อิทธิพลของชื่อเสียงองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความภักดีของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์กรีน: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง

ดร.อ าพล ชะโยมชัย

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 1 ปี
ตำบลโพธิ์ ตำบลหนองแก้ว ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศิวิไล โพธิ์ชัย, พัชรินทร์ ยุพา ,เวธกา วงษ์มณี

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

คุณภาพชีวิตและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

จินตนา กิ่งแก้ว,ศิวิไล โพธิ์ชัย , นงลักษณ์ วิชัยรัมย์

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการผ่าตัด
จากภาวะกระเพาะอาหารทะลุ : กรณีศึกษา

มุขจรินทร์ สมคิด

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

จริยธรรมการดูแลแบบประคับประคองและสิทธิของผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการตายอย่างสงบ

ฉัจฉรา อิ่มน้อย

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, จิริยา อินทนา , อัศนี วันชัย , กนิพันธ์ ปานณรงค์ , วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ผลการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ศิวิไล โพธิ์ชัย, กนิพันธุ์ ปานณรงค์, ประคองศรี ถนอมนวล, อัจฉรา อิ่มน้อย, นงลักษณ์ วิชัยรัมย์1

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความต้องการศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พรนภา ธนโพธิวิรัตน์, ซ๊อส อักษรกิตติ์, อารี ทองฤทธิ์, วายูน เอกสกุลไพบูลย์, ดร. อิศรา ศิรมณีรัตน์,

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม

พอพิมพ์ ตันติอธิมงคล, ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์, ภูมิพัฒน์ ฉายา, ฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์, วัฒนา ทนงค์แผง,

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีการควบรวม ในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

สมภพ มาลีแย้ม, รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด