วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1บทความ

บทความวิชาการ:

วารสารวิชาการ เฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 Vol. 4 No. 1 January - June 2017 ISSN 2392-5655

ฉบับรวม

หน้า

1-180

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

สุรีพร บัวจีน,ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

หน้า

1-14

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการคุมครองผู้บริโภค
ในการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดแบบตรง

มณฑิรา แก้วตา,

หน้า

1-15

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อภิญญา เนื่องหล้า,ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนําไปใช้ในการศึกษาพยาบาล

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก,รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์,วิริยา โพธิ์ขวาง

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จิริยา อินทนา,เพลินตา พรหมบัวศรี,เยาวลักษณ์ มีบุญมาก,กัลยา ศรีมหันต์,นุจรี ฮะค่อม,รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

สุรัสวดี กัลยาสิทธ,ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาประสบการณ์การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี, จิริยา อินทนา, , ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ผลของการฝีกอบรมโดยใช้การสะท้อนความคิดเเละ สมรรถนะการให้คําปรึกษา ด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ฉัทฐกร ธัญเกียรต์,เยาวลักษณ มีบุญมาก,เพลินตา พรหมบัวศรี , จิริยา อินทนา

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ,ดร.ชุติมา มาลัย,นพวรรณ ดวงจันทร์ , ดนุลดา จีนขาวขํา

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะ พิมพ์พรรณ ฉัตรชินรัตน์, เสาวลักษณ์หีบแก้ว, ฐณิชา สาลีพันธ

หน้า

1-5

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

จริยา เศรษฐชนะ,รมยกมล วิจิตรจันทร์,ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตําบลหนองแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

จริยา เศรษฐชนะ,รมยกมล วิจิตรจันทร์,ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวใน หมู่บ้านโคกกู่ ตําบลหนองคูขาด อําเภอระบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตรีเนตร สาระพงษ์,คนธนันท อุตชุมพิสัย,ฤตนัย มณีนวล

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด