วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


บทความ

บทความวิชาการ:

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 Vol. 4 No. 2 July - December 2017 ISSN 2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TC) "วารสารกล่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฉบับรวม

หน้า

1-396

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิชาญ แสงสุขวาว, ณัฏฐกฤตา เรืองประดิษฐ์, และสุจินดา พรหมขำ

หน้า

1-8

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเขตอุบลราชธานี

ปิยะภรณ์ จิรตรัยรัตน์กุล, รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชัยธัช จันทร์สมุด, อัครพล ภูมี, พัชรี แสงกล้า, และวัลลิภา ชมภูคำ

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น

กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

อธิเมศร์ ด้วงเงิน, พิชญ์ญา นาสองสี, เปรมฤทัย สกุลนิชย์อุดม และพรพนา สระหารดิษ,

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน
ของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ

ชัชฏารัตน์ มุกดา, เนติมาย์ ไวยรัตน, และจิรภัทร คงสังข์, นุสรา สัมปชัญญานนท์,

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปีเมืองจำปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชญาภัทร พันธ์งาม

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

ธมลวรรณ สมศรีรื่น และพิทยา บุญอินทร์

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ

อมฤทธิ์ จันทนลาช,ลัญจกร เสวตะ และศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ และบุษรินทร์ ฤทธิ์มนตรี

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้และพฤติกรรมบการบริโภคยาชุดของประชากรบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เสาวณีย์ ลาเสือ , ปรวุฒิ เมืองอู่ และกนิพันธุ์ ปานณรงค์

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

พึงพิศ การงาม , รุ่งฤทัย บุญทศ และศศิวรรณ หอมแก้ว

หน้า

1-15

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ ,ธนิดา สถิตอุตสาคร

หน้า

1-5

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

สุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศราวุฒิ แสงคำ, รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช, น่ารัก จุดาบุตร, และสุจินดา พรหมขำ

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ และวิมลพรรณ สิริกาญจนาทัศน

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

เขมรัศมิ์ ดุจวรรณ, กนิพันธุ์ ปานณรงค์, กัญจนภรณ์ ธงทอง และทวินันท์ นามโคตร,

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิในประชาชนอายุ 45–55 ปี หมู่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐยาน์ บุญมาก, วรรณภา เนาวราช, ดลชย เลิศวิจิตรอนันต์ และดร.อุทัย อร่ามเรือง

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ฐณิชา สาลีพันธ์, ลัญจกร เสวตะ, ปรวุฒิเมืองอู่, พิชยา อุโฆษอารามิก

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นรรธพงษ์ ใครเครือ, อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะ, วชิระ เข็มพงษ์ และนุสรา สัมปชัญญานนท์

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นภสวรรณ ศรีสุข, เขมรัศน์ มณีสุวรรณ และดร.อุทัย อร่ามเรือง

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

สัจจา เสวกเสนีย์, พงษ์วรินทร์ ศรีอินทร์ และเมธิตา จิรกิจบุญญา

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

จินตนา กิ่งแก้ว, อาริยา หลอดเข็ม, พรพนา สระหารดิษ และซูรียา รอแม

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา

ชาริณี กระตุฤกษ

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ

ปรัชพร สีโท

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

แนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : ศึกษากรณีการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง

ฐณิชา สาลีพันธ์, ปานเทพ ฝอยทอง, วาสินี ทีคำเกษ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบ บรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่จังหวัดนครราชสีมา

ปุณยนุต คนพูดเพราะ, ,สมชาย เตียวกุล

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย โดยองค์กรภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น

พันตำรวจโท ดร. สมนึก เขมทองคำ, ฐณิชา สาลีพันธ์ และดร พอพันธุ์ สนเจริญ

หน้า

1-16

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กิตติธัช ยูระทัย

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

กฎหมายไทยกับการกำหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู ผู้ต้องขังในเรือนจำให้กลับคืนสู่สังคม ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ.2550 ศึกษากรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สิทธิอัต บัวทอง

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย

แวววรรณ ก้องไตรภพ, ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว, รศ.ดร.หควณ ชูเพ็ญ,

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย

แวววรรณ ก้องไตรภพ, ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว, รศ.ดร.หควณ ชูเพ็ญ,

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : ศึกษากรณีเครื่องมือแพทย์ ชนิดเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย

อภิรักษ์ คงคาเพชร, ดร.นิสิต อินทมาโน

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความจำเป็นในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจการตำรวจรถไฟ

พริสร คิสาลัง

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

แรงงาน Freeters ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว

หน้า

1-17

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าธุรกิจการบินในประเทศไทย: ศึกษากรณีเปรียบเทียบการ กำหนดราคาตั๋วโดยสารของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

นพพรศิริ เหลืองาม

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็งกำไรค้าเงินทางอินเทอร์เน็ตของตัวแทนโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

นรา สมบูรณ์

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ปุณยภรณ์ แสงเทศ

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

เทิดพงศ์ เขจรรักษ

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ปัญหามาตรการควบคุมการลักลอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน ศึกษากรณี ซูโดอีเฟดรีน

ฉัตรแก้ว ยิ่งศักดิ์มงคล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

หน้า

1-6

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปราม การกระทำผิดในคดียาเสพติด

นามบัญญัติ มะโรตระกูล, และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

หน้า

1-7

ดาวน์โหลด