วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2


บทความ

บทความวิชาการ:

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 Vol. 5 No. 2 July - December 2018 ISSN 2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ฉบับรวม

หน้า

1-255

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทําช้าง
จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทัย เสริมศรี,เนตรชนก กำลังมา, ทิพวรรณ ขามรัตน์, และอรรณพ คุณหอม

หน้า

1-13

ดาวน์โหลดบทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ขนิษฐา ทองเกลี้ยง, ภรณ์ทิพา จำปา, ชวฤท พิมพา และเอกพงษ์ บุญจู

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กฤตนัย มณีนวล, รมย์กมล วิจิตรจันทร์, ชยพล ทูลภิรมย์ และเกษมศรี ถนอมนวล

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการตํอการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วิชาญ แสงสุขวาว, อมฤทธิ์ จันทนลาช และอนันตยา เนียมคล้าย

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทิพวรรณ ขามรัตน์,เขมรัศมิ์ มณีสุวรรณ, พิทยา บุญอินทร และจรูญ เจริญสุข

หน้า

1-15

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบล อาช่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พูลศักดิ์ พลโกษฐ์,ประดับมุก ธนจิรโชติ, บุษรินทร์ ฤทธิมนตร

หน้า

1-13

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม ผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลททุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

อรรณพ คุณหอม,ละออ ศรีสุมา,กัลยา กุระนาม และดร.เอกพงษ์ สารน้อย

หน้า

1-16

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
ในพื้นที่ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ธวัลรัตน์ ภูนุช, วรรณภา เนาวราช, ปานเทพ ฝอยทอง และสาธร สุขประเสริฐ

หน้า

1-16

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ชมกร จารุวัฒนพงษ์, สิทธิชัย สิงห์สุ, กัญจนภรณ์ ธงทอง, และทิพวรรณ ขามรัตน์

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ตอนกลาง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทัศนา เกื้อเส้ง, ชนาธิป สมศรีรื่น, วฤณนา วิเศษไพฑูรย์ และชรินปกรณ์ วิชกำจร

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิชยา อุโฆษอารามิก, กิตติธัช ยูรทัย, ศิริพร ราชบัวน้อย และสุรัตน์ ทินกระโทก

หน้า

1-14

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไมํมีสภาวะแทรกซ้อนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำโบลพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธัญพร พลโกษฐ์, ลัญจกร เสวตะ, กัญญนัทธ์ แสงศร และสมคิด พันธ์แกํน

หน้า

1-11

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชยพล ทูลภิรมย์, วชิระ เข็มพงษ์, พรพนา สระหารดิษ และดร.เอกพงษ์ สารน้อย

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีเม็ดเลือดของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ และการหาความสัมพันธ์ของดัชนี มวลกาย กับดัชนีเม็ดเลือดในประชากรวัยผู้ใหญ่ไทย

ถวัลย์ ฤกษ์งาม, มัณณพร ทิพย์ปาละ และนริสา เกํงตรง บดีรัฐ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ประเมินผลการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ศิริวรรณ ชุมนุม, ธงศักดิ์ ดอกจันทร

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทองในเขตตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

ศิวิไล โพธิ์ชัย,ธนิดา สถิตอุตสาหกร, นํารัก จุดาบุตร์

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

คุณภาพชีวิตของเด็กวัยก่อนเรียน : กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ ตำบลโพนเขวา ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

ศิวิไล โพธิ์ชัย, พัชรินทร์ ยุพา, เวธกา วงษ์มณ

หน้า

1-10

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การประเมินการหกลุ่มและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชน

พุทธิพร พิธานธนานุกูล, นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ และพัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา: ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน หนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

พิมพ์พรรณ ฉัตรชินรัตน์, ชญาดา ศิริภิรมย์, , ฐิติรัตน์ ศรีสมบัติ1 รุ่งนภา แสงลอย

หน้า

1-9

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการใช้หมอนสมุนไพรหนุนรองคอเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต้นคอ บํา และลดอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านดอนขํา ตำบลพราน อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ

รมย์กมล วิจิตรจันทร์,ธันยมัย ฉันทวี, ชุติกาญจน์ ดาวเรือง และอริสา ระงับภัย

หน้า

1-8

ดาวน์โหลด
บทความ

บทความวิชาการ:

ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟูองคดีของไทย เปรียบเทียบประเทศญี่ปุน

สุชัญญ์ญา เขมทองคำ อาริษา รุจิรวนิชวงศ์, และเพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

หน้า

1-12

ดาวน์โหลด